การกระจายสินค้าใน Warehouse รูปแบบใหม่ ด้วย Pick To Light System Solution

  Pick To Light คือ “การหยิบตามไฟ” ซึ่งมีหลักการง่าย ๆ คือ การนำอุปกรณ์ Pick Tag ไปติดตาม Shelf ของสินค้า โดยเมื่อมี Order ที่จะทำการจัดสินค้า ระบบจะแสดงไฟตามจำนวนสินค้าที่ต้องหยิบของ Order นั้น
ตัวอย่างเช่น  
        คลังสินค้า Amway เมื่อมีลูกค้าสั่ง Order เข้ามาในระบบ พนักงานจะทำการปริ้น Label ของ Order ที่จะทำการจัดสินค้า และ Scan Order นั้นเข้าระบบ  โดย Pick Tag จะแสดงไฟตามจำนวนสินค้าที่ต้องหยิบ จากนั้นพนักงานจะทำการหยิบสินค้า ตามไฟที่แสดงอยู่บน Pick Tag และกดปุ่ม Confirm จนครบตาม Order
        สำหรับ Pick To Light นี้สามารถจัดสินค้าตามการ Scan Order หรือ Sequence ของ Order ที่มีอยู่ในระบบได้เช่นกัน

Solution ที่น่านำระบบ DPS ไปใช้

 • Warehouse & distribution center
 • Machinery assembly plant
 • Food wholesale delivery center
 • Frozen food distribution center
 • Chilled food retailing delivery center
 • Book distribution center
 • Cosmetic delivery center
 • Drug center

ประโยชน์ของระบบ Pick To Light

 1. เพิ่มความรวดเร็วในการหยิบสินค้าได้ถึง 40 – 50 %
 2. ช่วยลดจำนวนพนักงานในการจัดสินค้า
 3. ช่วยลดเวลาในการจัดสินค้า
 4. ช่วยลดกระดาษในการจัดสินค้า ( ไม่ต้องใช้กระดาษในระบบ  Pick To Light )
 5. ช่วยลดข้อผิดพลาด (Error) ในการทำงาน เช่น หยิบสินค้าผิดรายการ หรือ หยิบสินค้าเกินจำนวน
 6. ง่ายต่อการเรียนรู้ โดยไม่ต้องมีประสบการณ์แต่อย่างใด
 7. ส่งสินค้าได้ทันต่อเวลามากขึ้น ( ทำให้เพิ่มยอดการสั่งสินค้า )
 8. สามารถรับรู้สถานะการจัดสินค้าในแต่ละ Order หรือ แต่ละสาขา ได้อย่าง Real Time
 9. สามารถสร้างความกระตือรือร้นให้กับพนักงานในการจัดสินค้า โดยระบบจะแสดงค่า KPI ของแต่ละ Zone ที่พนักงานรับผิดชอบ ขึ้นจอ Monitor
 10. สามารถทำให้ Stock ของสินค้าไม่ขาด โดยะบบจะแจ้งเตือนเมื่อสินค้าต่ำว่า Minimum หรือ Shortage
   ( ระบบจะตัด Stock ของสินค้าทุกครั้งที่การกดปุ่ม Confirm ในระบบ Pick To Light )
 11. มีความปลอดภัยในการจัดสินค้า โดยก่อนเริ่มทำงานพนักงานต้องทำการ Scan บัตรพนักงาน เพื่อมอบหมาย Zone ที่ต้องรับผิดชอบในการจัดสินค้า ซึ่งถ้าหากมีของหาย  Supervisor สามารถดูข้อมูลในระบบเพื่อตรวจสอบว่า Zone ใดที่มีของหาย และพนักงานคนใดรับผิดชอบ
 12. สามารถกระจายการจัดสินค้าในแต่ละ Zone ให้เท่ากัน โดยใช้ข้อมูลการจัดสินค้าของแต่ละ Zone  ( Zone Report ) มาวิเคราะห์ เพื่อแบ่งคนในการทำงานแต่ละ Zone


                                                      ตัวอย่าง : Re-Stock Monitor

                                                    ตัวอย่าง : Zone Report ( จำนวนชิ้นต่อชม. )

warupong

Programmmer

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Menu
×

Cart