การแสดงความผิดปกติแบบ Real-Time SPC ของ InfinityQS

ลักษณะของการแสดงความผิดปกติของ InfinityQS เมื่อนำไปใช้งานจริงใน Process
โดยในลักษณะของความผิดปกติที่ InfinityQS สามารถแสดงออกมาแบ่งออกเป็น

1.Out of Spec Limits : ความผิดปกติในกรณีที่ออกนอกช่วง Spec มีลักษณะดังรูป

     เมื่อเราได้ทำการตั้งค่า Spec ไว้ ถ้าเกิดวัดค่ามาแล้วมีค่า สูงกว่าหรือ ต่ำกว่าที่ตั้งไว้ Software ก็จะทำการแจ้งเตือนความผิดปกติออกมา

2.Out of Control Limits : ความผิดปกติในกรณีที่ออกนอกช่วง ควบคุม มีลักษณะดังรูป

     เมื่อเราได้ทำการตั้งค่าควบคุม หรือ Control Limits ไว้ ถ้าเกิดวัดค่ามาแล้วมีค่า สูงกว่าหรือ ต่ำกว่าที่ตั้งไว้ Software ก็จะทำการแจ้งเตือนความผิดปกติออกมา

3.Out of SPC Rules : ความผิดปกติในกรณีที่ออกนอกช่วง ควบคุม ที่เป็นไปตามกฏของ SPC มีลักษณะดังรูป

     เมื่อเราได้ทำการตั้งค่าควบคุมตามกฏของ SPC โดยทั่วไปจะมีมากกว่า 1 กฏ อยู่แล้ว ถ้าเกิดวัดค่ามาแล้วมีความผิดปกติตามกฏที่ตั้งไว้เกิดขึ้น Software ก็จะทำการแจ้งเตือนความผิดปกติออกมา

     ซึ่งในลักษณะของการแจ้งเตือนความผิดปกติแต่ละแบบจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ตามที่เราได้ตั้งไว้ ทำให้คนที่ปฏิบัติงานในขณะนั้นสามารถที่จะรู้ได้ทันทีเลยว่าตอนนี้ใน Process มีความผิดปกติ แบบไหนเกิดขึ้นแล้ว และสามารถที่จะหยุดการผลิต ในกรณีที่เป็น Mode ร้ายแรง เพื่อหาสาเหตุ และหยุดการผลิตงานเสียอย่างต่อเนื่องได้ทันท่วงที

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Menu
×

Cart