แนวโน้มการใช้งานเซนเซอร์ในอนาคต

แนวโน้มการใช้งานเซนเซอร์ในอนาคต

          ปัจจุบันอุปกรณ์อัจฉริยะได้แทรกซึมเข้ามาอยู่ในกิจวัตรทุกวันของเรา และในอนาคตอันใกล้หุ่นยนต์ก็ จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวัน

          การพัฒนาเซนเซอร์จึงเป็นจุดเปลี่ยนเริ่มต้นสําคัญที่อยู่เบื้องหลัง ความสําเร็จของเทคโนโลยีต่างๆ โดยบริษัท Tractica ซึ่งเป็นบริษัทศึกษาคาดการณ์อุตสาหกรรมของสหรัฐ คาดว่า ระบบอัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence (AI) and Smart System) จะกําหนดรูปแบบของทศวรรษหน้าที่จะมีผู้ประกอบการและตลาดใหม่ๆ เกิดขึ้นทั่วโลก

         ซึ่งเทคโนโลยีที่จะมีบทบาท สําคัญในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะทําให้ความสามารถของการทํางานโดยอัตโนมัติสูงขึ้นกว่าในปัจจุบัน เช่น

  •  Artificial Intelligence Machine Vision เป็นชุดประมวลผลภาพอัตโนมัติ ด้วยการรับข้อมูลจาก ระบบเซนเซอร์ต่าง ๆ แล้วนําสัญญาณที่ได้แสดงออกทางจอภาพ เช่น ใช้ตรวจเช็คตําแหน่งของวัตถุ ตรวจสอบความผิดพลาดของชิ้นงาน เป็นต้น 
  • Voice and Speech Recognition เป็นระบบการรับรู้และจดจําเสียงได้อย่างอัตโนมัติ โดยระบบจะ นําข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์รับเสียงเข้าสู่ระบบการประมวลผลและแสดงผลเป็นอักษร เช่น การใช้ โปรแกรมค้นหาได้ด้วยการพูด เป็นต้น  
  • Tactile Sensors เป็นเซนเซอร์รับสัมผัส ที่จะทําการส่งข้อมูลที่ได้จากการรับรู้การสัมผัส เช่น ใช้ใน อุปกรณ์ตรวจวัดสภาวะทางสุขภาพ เป็นต้น
  •  Gesture Control เป็นระบบสั่งงานด้วยการเคลื่อนไหว โดยใช้เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวต่าง ๆ เช่น การสั่งให้อุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถถ่ายรูปได้เอง ด้วยการจดจําการเคลื่อนไหวของร่างการที่จดจํา ไว้ในการติดตั้ง เป็นต้น

 

          การคาดการณ์ข้างต้นสอดคล้องกับ 10 แนวโน้มเทคโนโลยียุทธศาสตร์ ของ Gartner ซึ่งได้คาดการณ์ เทคโนโลยีที่น่าจับตามองดังนี้

 

  • Artificial Intelligence (AI) คือ ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ทําให้ระบบคอมพิวเตอร์มี ความสามารถคล้ายมนุษย์จากการเลียนแบบพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ โดยการนําข้อมูลจาก เซนเซอร์มาประมวลผลและแสดงข้อมูลเป็นการกระทํา (Acting Humanly) คิดเลียนแบบมนุษย์ (Thinking Hunmanly, Thinking Rationally, Acting Rationally) เช่น การนําระบบ AI มาใช้ใน การประดิษฐ์หุ่นยนต์ดูดฝุ่น จากการนําข้อมูลภาพที่ได้รับจากเซนเซอร์เข้ามาประมวลผลในการทํางาน เป็นต้น
  • Intelligent Applications เป็นแอปพลิเคชันที่มีความสามารถในการแนะนําผู้ใช้ในการทํางานต่าง ๆ ได้ โดยการเชื่อมต่อข้อมูลของระบบเซนเซอร์ระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่ อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ และ ระบบ IoT เพื่อการใช้งานด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการอีเมล การช่วยโต้ตอบข้อมูลอัตโนมัติ 
  • Intelligent Things อุปกรณ์ที่มีความอัจฉริยะเหนือกว่าความสามารถในการทํางานตามคําสั่งตาม โปรแกรมโดยทั่วไป ด้วยการฝังระบบเซนเซอร์เชื่อมโยงกับโปรแกรมคําสั่งแบบ AI และ Machine Learning (ML) เช่น โดรน รถยนต์ไร้คนขับ เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะต่าง ๆ
  • Digital Twins เป็นการบันทึกข้อมูลของสิ่งต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิทัล ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก เซนเซอร์ในการใช้วัดสถานะปัจจุบันและความเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ เช่น ใช้ในการคาดการณ์การซ่อม บํารุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ล่วงหน้า  
  • Blockchains เป็นระบบโครงข่ายในการเก็บข้อมูลออนไลน์ เช่น ข้อมูลสถิติการทําธุรกรรมทางการ เงิน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ผ่านระบบ IoT และเซนเซอร์ เพื่อใช้ วิเคราะห์สภาพอากาศ คุณภาพน้ําอากาศ แจ้งเตือนมลภาวะ เตือนภัยซึนามิ รวมถึงควบคุมการผลิต

          จากบทบาทของเซนเซอร์ที่มีการใช้งานในการพัฒนาระบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และการที่อุปกรณ์ใน ปัจจุบันถูกออกแบบให้มีขนาดเล็กลงและมีแนวโน้มผนวกหลากหลายการใช้งานไว้ในอุปกรณ์เดียวเพิ่มขึ้นเป็นผลให้เกิดการใช้งานเซนเซอร์อัจฉริยะมากขึ้นในระยะแรก

          โดยปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนให้เกิดการขยายตัวของ เซนเซอร์อัจฉริยะสูงสุดในปัจจุบันต่อเนื่องมากกว่า 5 ปีต่อจากนี้ จะมาจากความต้องการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ ที่สามารถทํางานได้อย่างอัตโนมัติในอุตสหากรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ การก่อสร้าง การผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงการติดตามประเมินและเฝ้าระวังโครงสร้าง เป็นต้น

         โดยในระยะแรกอาจเกิดจากการ ได้รับเงินสนับสนุนของภาครัฐ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดโครงการนําร่องในการลงทุนปรับระบบโครงสร้าง พื้นฐานเดิมเข้าสู่ระบบอัตโนมัติที่ใช้การส่งข้อมูลแบบทันกาลผ่านระบบเซนเซอร์เพิ่มมากขึ้น (รูปที่ 2)  

 

รูปที่ 2 แนวโน้มการประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ในอนาคต  

 

          จากแนวโน้มเทคโนโลยีและการนําไปใช้งานข้างต้นนั้น บทบาทของเซนเซอร์ในอนาคตจะแฝงตัวเข้า มาในรูปแบบของอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งของระบบอุปกรณ์อัตโนมัติ เพื่อใช้อํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันมากขึ้น

         ทั้งผ่านทางระบบตรวจสอบสุขภาพให้กับโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลกระทบต่อ ประชาชนสู่แอพพลิเคชั่นอัจฉริยะในยานยนต์แห่งอนาคต รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้บริโภคที่เป็น อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะต่าง ๆ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ หรืออุปกรณ์ที่ สามารถเชื่อมต่อ IoT ได้นั่นเอง

 

ข้อมูลจาก :  บทวิเคราะห์แนวโน้มทางเทคโนโลยีเซนเซอร์อัจฉริยะ : เบื้องหลังความสำเร็จเทคโนโลยีแห่งอนาคต โดยฝ่ายวิจัยนโยบายสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รูปภาพจาก : https://www.freepik.com/

 

Close Menu
×

Cart