Warehouse Management (การจัดการคลังสินค้า) : Basic Knowledge

การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) ความหมายของการจัดการคลังสินค้า(Introduction to Warehouse Management) คลังสินค้า (warehouse)หมายถึง พื้นที่ที่ได้วางแผนแล้วเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้สอยและการเคลื่อน ย้ายสินค้าและวัตถุดิบ โดยคลังสินค้าทำหน้าที่ ในการเก็บสินค้าระหว่างกระบวนการเคลื่อนย้าย เพื่อสนับสนุนการผลิตและการกระจายสินค้า ซึ่งสินค้าที่เก็บในคลังสินค้า (warehouse) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ วัตถุดิบ (Material) ซึ่งอยู่ในรูป วัตถุดิบ ส่วนประกอบและชิ้นส่วนต่างๆ สินค้าสำเร็จรูปหรือสินค้า จะนับรวมไปถึงงานระหว่างการผลิต ตลอดจนสินค้าที่ต้องการทิ้งและวัสดุที่นำมาใช้ใหม่ การจัดการคลังสินค้า(Warehouse Management)…

Continue Reading

WM9 Server Recommendation

Infor Warehouse Management 9.1 Architecture Why 3 Tiers 3 Tiers คืออะไร?? คือการแบ่ง Server ออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ดังนี้ ทำไมจึงต้องแยกออกเป็น 3 ส่วน ใช้รวมกันเป็นเครื่องเดียวเลยไม่ได้หรือ? เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงที่สุด ลดการแย่งทรัพยากรเครื่องในการประมวลผลของแต่ละ Service ช่วยให้ง่ายต่อการดูแลระบบ เนื่องจากแต่ละ Server มีหน้าที่ที่ชัดเจน เป็น Best…

Continue Reading
Close Menu
×

Cart