Industrial Wireless Communication

Industrial Wireless Communicationเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายสำหรับ IOT และ Industry 4.0 Solution Industrial Wireless Communicationเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายสำหรับ IOT และ Industry 4.0 SolutionIndustrial Wireless Communicationเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายสำหรับ IOT และ Industry 4.0 Solution Wi-Fi           Industrial…

Continue Reading

ทำไมต้องใช้งาน 802.11A WI-FI ย่าน 5GHZ

ทำไมต้องใช้งาน 802.11A WI-FI ย่าน 5GHZ ทั่วไปแล้วเราจะคุ้นเคยกับ มาตรฐานย่าน Wi-Fi ย่าน 2.4G ซึ่งแทบทุกอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อ WI –FI ได้แทบทั้งหมดทำงานบน มาตรฐานย่านความถี่นี้ จึงมีความหนาแน่นในการใช้งาน ในช่องความถี่ และมีกำลังส่งในระยะสั้น ดูจากตาราง มาตรฐาน Wi-Fi ย่าน 5GHz มีช่วงความถี่และกำลังส่งสูงกว่า มาตรฐานย่าน Wi-Fi ย่าน 2.4G มาตรฐาน Wi-Fi…

Continue Reading
Close Menu
×

Cart