Industry 4.0 solutions provider
สวัสดิการ
 • ปฏิบัติงาน วันจันทร์-ศุกร์
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสุขภาพ
 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัสเบี้ยขยัน
 • โบนัสประจำปี
 
 • รางวัลทำงานครบ 5, 10, 15 ปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2 ครั้ง
 • ค่าน้ำมันรถปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • ค่าสึกหรอรถยนต์
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่ (ค้างคืน)
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่าที่พัก (ค้างคืน)
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

Email: hr@riverplus.com   Tel: 02-835-3539

Software Implementer / Programmer

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • ออกแบบพัฒนาโปรแกรมได้ด้วยภาษา VB.Net, C#, JAVA, HTML, JavaScript, C, C++, Web Application
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ด้านระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์สารสนเทศ
 • หากมีความรู้ในระบบ WMS (warehouse management system) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ ความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ
 • กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม และมีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
รายละเอียดงาน
 • ร่วมประชุม Get Requirement ที่ลูกค้าต้องการเพื่อนำไปพัฒนา
 • วิเคราะห์ออกแบบระบบตามความต้องการของลูกค้า
 • นำเสนอ Solution ของการพัฒนาโปรแกรม เพื่อพัฒนาบริษัทฯ
 • พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า
 • อบรมและถ่ายทอดวิธีการใช้งานของระบบ Software ที่พัฒนาขึ้นมาให้แก่ผู้ใช้งาน
 • จัดทำเอกสารของโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลต่อไป
 • แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น และ พัฒนาโปรแกรม
 • ตรวจสอบ วิเคราะห์ ให้คำแนะนำในการพัฒนาโปรแกรมและข้อควรปรับปรุงของระบบพร้อมนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

Software Analyst / System Analyst

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าใจกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ รูปแบบ และขั้นตอนการพัฒนา Software เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการอย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถ้ Database: SQL Server หรือ Oracle ได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ละทิ้งงาน
 • มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับที่ดี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้ ความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
รายละเอียดงาน
 • ติดต่อลูกค้าเพื่อเก็บความต้องการของระบบ และทำเอกสารสรุป
 • จัดทำเอกสารวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • ทำการสำรวจ วิเคราะห์ และออกแบบระบบ ให้ตรงกับความต้องการ
 • กำกับ ควบคุม ดำเนินการทดสอบ สรุปผล และรายงานผลการดำเนินการ
 • มอบหมายงานที่ได้วิเคราะห์และออกแบบ ให้ Programmer นำไปพัฒนาระบบ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของทีมและหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

วิศวกรขาย Sales Engineer / Automation / Machine Vision

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาตร์ สาขา Instruments, Controls,Automation, Industrial, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกภาพที่ดี รักงานบริการ งานขาย
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานขายสินค้า Automation Solution เช่น Vision,SCADA/HMI, Process Systems, Batch (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  สามารถทำงาน Project และ Application ต่างๆ ซึ่งต้องใช้ความสามารถด้าน Hardware ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และระบบที่เกี่ยวกับสินค้าที่บริษัทจำหน่ายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถวางแผนการขาย และวางกลยุทธ์ในด้านการขายได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกคล่องตัว มี Service Mind แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลา
 • ขยันขันแข็งในการทำงาน มีความรับผิดชองสูง ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ รักความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
รายละเอียดงาน
 • ดูแลและรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่เดิม พัฒนาความสัมพันธ์ รวมถึงขยายยอดขายกับกลุ่มลูกค้าเดิมให้มากขึ้น
 • ค้นหาช่องทางการตลาด และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ประเมินศักยภาพของลูกค้า
 • นำสินค้าตัวอย่างไปให้ลูกค้าทดลองใช้งาน
 • เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขายสินค้า
 • จัดทำตารางการขาย
 • จัดทำข้อมูลลูกค้า
 • เยี่ยมลูกค้า
 • ประสานงานขายกับฝ่ายการตลาดในการให้ข้อมูลทางด้านการตลาดอย่างสม่ำเสมอและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจการทางด้านการตลาด เช่นการจัดสัมมนา การจัดแสดงสินค้า เป็นต้น
 • ประสานงานกับฝ่ายเทคนิคในการทดสอบและให้บริการสินค้า
 • ดูแลรับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯมอบหมาย
 • ประสานงานกับฝ่ายบัญชีในการให้เครดิตและวงเงินของลูกค้ารวมถึงการเก็บเงินลูกค้า
 • ติดตามการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

วิศวกรขาย Sales Engineer / MIS Product

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกภาพที่ดี รักงานบริการ งานขาย
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานขายสินค้า Technology Solution เช่น Industrial Computer, Embedded PC, VDO Wall, RFID, Digital Signage Player, Barcode Scanner, Handheld, Barcode Printer (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และระบบที่เกี่ยวกับสินค้าที่บริษัทจำหน่าย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และระบบที่เกี่ยวกับสินค้าที่บริษัทจำหน่ายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถวางแผนการขาย และวางกลยุทธ์ในด้านการขายได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกคล่องตัว มี Service Mind แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลา
 • ขยันขันแข็งในการทำงาน มีความรับผิดชองสูง ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ รักความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
รายละเอียดงาน
 • ดูแลและรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่เดิม พัฒนาความสัมพันธ์ รวมถึงขยายยอดขายกับกลุ่มลูกค้าเดิมให้มากขึ้น
 • ค้นหาช่องทางการตลาด และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ประเมินศักยภาพของลูกค้า
 • นำสินค้าตัวอย่างไปให้ลูกค้าทดลองใช้งาน
 • เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขายสินค้า
 • จัดทำตารางการขาย
 • จัดทำข้อมูลลูกค้า
 • เยี่ยมลูกค้า
 • ประสานงานขายกับฝ่ายการตลาดในการให้ข้อมูลทางด้านการตลาดอย่างสม่ำเสมอและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจการทางด้านการตลาด เช่นการจัดสัมมนา การจัดแสดงสินค้า เป็นต้น
 • ประสานงานกับฝ่ายเทคนิคในการทดสอบและให้บริการสินค้า
 • ดูแลรับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯมอบหมาย
 • ประสานงานกับฝ่ายบัญชีในการให้เครดิตและวงเงินของลูกค้ารวมถึงการเก็บเงินลูกค้า
 • ติดตามการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

วิศวกรขาย Sales Engineer / MIS Project

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลจิสติกส์, คอมพิวเตอร์, ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกภาพที่ดี รักงานบริการ งานขาย
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานขายสินค้า Warehouse Management System (WMS) / Digital Picking System (DPS) / Infinity QS / Barcode Scanner / Handheld (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถทำงาน Project และ Application ต่างๆ ซึ่งต้องใช้ความสามารถด้าน Hardware ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และระบบที่เกี่ยวกับสินค้าที่บริษัทจำหน่ายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถวางแผนการขาย และวางกลยุทธ์ในด้านการขายได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกคล่องตัว มี Service Mind แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลา
 • ขยันขันแข็งในการทำงาน มีความรับผิดชองสูง ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ รักความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
รายละเอียดงาน
 • ดูแลและรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่เดิม พัฒนาความสัมพันธ์ รวมถึงขยายยอดขายกับกลุ่มลูกค้าเดิมให้มากขึ้น
 • ค้นหาช่องทางการตลาด และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ประเมินศักยภาพของลูกค้า
 • นำสินค้าตัวอย่างไปให้ลูกค้าทดลองใช้งาน
 • เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขายสินค้า
 • จัดทำตารางการขาย
 • จัดทำข้อมูลลูกค้า
 • เยี่ยมลูกค้า
 • ประสานงานขายกับฝ่ายการตลาดในการให้ข้อมูลทางด้านการตลาดอย่างสม่ำเสมอและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจการทางด้านการตลาด เช่นการจัดสัมมนา การจัดแสดงสินค้า เป็นต้น
 • ประสานงานกับฝ่ายเทคนิคในการทดสอบและให้บริการสินค้า
 • ดูแลรับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯมอบหมาย
 • ประสานงานกับฝ่ายบัญชีในการให้เครดิตและวงเงินของลูกค้ารวมถึงการเก็บเงินลูกค้า
 • ติดตามการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

Pre Sales / Automation

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า, ระบบควบคุม, เครื่องมือวัด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 •  มีความสามารถในการวางแผนงาน มีไหวพริบ เจรจาต่อรองได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
รายละเอียดงาน
 • ออกแบบระบบและเขียนโปรแกรม PLC
 • ออกแบบและเขียนโปรแกรม SCADA เพื่อทำการควบคุม Process Control จากหน้าจอคอมพิวเตอร์
 • ควบคุมการดำเนินงานให้ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 • ประเมินความเป็นไปได้ของงาน Project
 • จัดทำชุดสาธิต (Demo) รองรับงานขาย
 • ดำเนินงานตาม Project Planning และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำการสนับสนุนข้อมูลด้านวิศวกรรมแก่ Sales
 • วิเคราะห์สาเหตุ และการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า

ประสานงานฝ่ายขาย / Sales Support

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาตร์คอมพิวเตอร์, คุรุศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Office ได้ดี
 • มีความละเอียด รอบคอบ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีทักษะในการสื่อสารทางโทรศัพท์
 • มีทักษะทางด้านการสื่อสาร และสามารถประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีใจรักในงานเอกสาร และงานบริการ
 • หากมีประสบการณ์ด้านเอกสารติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ หรือ ประสานงานฝ่ายขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
 • ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายคลังสินค้า, ฝ่ายขนส่ง และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • รับเรื่องและติดตาม เจรจาต่อรองกับลูกค้า
 • ติดตามการทำงานของ sales
 • จัดพิมพ์เอกสาร จัดเก็บเอกสาร
 • จัดทำเอกสารสนับสนุนงานขายอื่นๆ เช่น catalog, นามบัตร ของขวัญลูกค้า ฯลฯ
 • พิมพ์, จัดเตรียมเอกสารด้านการขาย เช่น Quotation, PR, Cost sheet, Price list
 • ติดตามผลการเสนอราคา
 • ทำใบเบิกต่างๆ เช่น เบิกสินค้า , ใบเบิกค่าขับรถของ Sales
 • สรุปรายงานประจำสัปดาห์ และประจำเดือนของ Sales

Project Coordinator

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม Electrical, Instruments, Controls, Electronics, Automation, Industrial หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานโครงการ ติดต่อประสานงานระหว่างบุคคลภายในและภายนอกองค์กร
 • มีความสามารถในการประสานงาน วางแผนงาน บันทึก สรุปความ การเขียนหนังสือ/รายงาน และนำเสนองาน
 • มีความรับผิดชอบ อดทน มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เจรจาต่อรองได้ดี สามารถทำงานเป็นทึมได้ดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
รายละเอียดงาน
 • ติดต่อประสานงานระหว่างทีมวิศวกร พนักงานขาย และกลุ่มลูกค้า
 • วางแผนการปฏิบัติงานในงานโครงการที่ทีมวิศวกรรับผิดชอบได้
 • จัดทำข้อมูล ควบคุม เอกสาร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของงานโครงการ ตั้งแต่ รายงานการประชุม จดหมายออก เอกสารประเมินงานโครงการ และจัดทำรายงานความคืบหน้าเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับงานโครงการ ติดตามงานให้ส่งมอบได้ตามกำหนด
 • สนับสนุนให้งานโครงการประสบความสำเร็จตามแผนงาน
 • จัดการประชุม การเดินทาง และดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายของงานโครงการ
 • ติดตาม ประเมินงบประมาณและเงินสดย่อยของโครงการเพื่อรายงาน ต่อฝ่ายบัญชี
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการและกรรมการผู้จัดการ

วิศวกรระบบ System Engineer

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Instruments, Controls, Automation, Industrial, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ระบบไฟฟ้าและควบคุม, Instruments&Controls, Automation (PLC), Industrial controls, Vision / Motion controls หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) AutoCAD และอื่นๆได้
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
รายละเอียดงาน
 • ออกแบบ วางแผน ประสานงาน บริหาร ควบคุมงาน ตรวจสอบ งานโครงการที่รับผิดชอบและทีมงานที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารต้นทุนการดำเนินงานให้อยู่ภายในงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่
 • ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ระบบไฟฟ้าและควบคุม, เครื่องมือวัด(Instruments), ตู้ไฟฟ้า, Inverters, Automation(PLC) หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบ วิเคราะห์ ให้คำแนะนำในการพัฒนาโปรแกรมและข้อควรปรับปรุงของระบบพร้อมนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
 • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และส่งเสริมมาตรการความปลอดภัย
 • ส่งเสริม และสนับสนุนการทำงานของทีม และหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

Application Engineer / Vision System

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เมคคาทรอนิคส์, วิศวกรรมไฟฟ้า, ระบบควบคุม, เครื่องมือวัด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการวางแผนงาน มีไหวพริบ เจรจาต่อรองได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
รายละเอียดงาน
 • ออกแบบระบบ Machine Vision
 • In-Sight ระบบตรวจสอบชิ้นงานที่มีความเร็ว แม่นยำสูง
 • Sensors ระบบตรวจสอบชิ้นงานด้วยแสงสว่างที่มีความเร็วสูง
 • ID Readers เครื่องอ่านรหัสแบบ 1 และ 2 มิติ
 • ควบคุมการดำเนินงานให้ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 • ประเมินความเป็นไปได้ของงาน Project Vision System
 • จัดทำชุดสาธิต (Demo) รองรับงานขายทำการสนับสนุนข้อมูลด้านวิศวกรรมแก่ Sales วิเคราะห์สาเหตุ และการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / Purchasing Officer

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และเจรจาต่อรองราคา
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 • มีประสบการณ์ในงานจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี
รายละเอียดงาน
 • จัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าและการบริการ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ทันต่อเวลา โดยต่อรองราคาและเปรียบเทียบราคา เงื่อนไข ตามมาตรฐานของจัดซื้อของบริษัท
 • จัดทำ PO (Purchase Order) ตามมาตรฐานบริษัท พร้อมเอกสารประกอบ และจัดทำเอกสารการสั่งซื้ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามการส่งมอบสินค้าให้ทันตามกำหนดเวลา
 • ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Contact

For any inquiries please email

hr@riverplus.com

Tel: 02-835-3539

Close Menu
×

Cart