Software Department

เราพัฒนา Software ให้กับลูกค้าชั้นนำระดับประเทศ ในรูปแบบงานโปรเจค ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีการทำงาน Tools ที่ใช้ ทำให้พนักงานและลูกค้ามั่นใจได้ว่า Software ที่เราพัฒนาขึ้นมาจะได้คุณภาพและทำงานได้อย่างที่ต้องการ 

Methodology

 • UML
 • OOP
 • Scrum Process
 • CI/CD
 • Git Repository
 • Unit Testing
 • Scenario Testing

Platform

 • C#.Net
 • Web Application, ASP.Net
 • SQL Server
 • Mirosoft Azure
 • Dev Express
 • Java

Software Implementer / Programmer

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ชาย/หญิง อายุ 23-40 ปี
 • รักงานเขียน,พัฒนาโปรแกรม
 • มีความรู้ ความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ
 • กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม และมีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
รายละเอียดงาน
 • ร่วมประชุม Get Requirement ที่ลูกค้าต้องการเพื่อนำไปพัฒนา
 • วิเคราะห์ออกแบบระบบตามความต้องการของลูกค้า
 • นำเสนอ Solution ของการพัฒนาโปรแกรม เพื่อพัฒนาบริษัทฯ
 • พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า
 • อบรมและถ่ายทอดวิธีการใช้งานของระบบ Software ที่พัฒนาขึ้นมาให้แก่ผู้ใช้งาน
 • จัดทำเอกสารของโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลต่อไป
 • แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น และ พัฒนาโปรแกรม
 • ตรวจสอบ วิเคราะห์ ให้คำแนะนำในการพัฒนาโปรแกรมและข้อควรปรับปรุงของระบบพร้อมนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

Software Analyst / System Analyst

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี, โท, เอก สาขา วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าใจกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ รูปแบบ และขั้นตอนการพัฒนา Software เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วยภาษา UML และ OOP
 • สามารถใช้ Database: SQL Server หรือ Oracle ได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ละทิ้งงาน
 • มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับที่ดี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
รายละเอียดงาน
 • ติดต่อลูกค้าเพื่อเก็บความต้องการของระบบ และทำเอกสารสรุป
 • จัดทำเอกสารวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วย UML , Businss Process
 • ทำการสำรวจ วิเคราะห์ และออกแบบระบบ ให้ตรงกับความต้องการ
 • กำกับ ควบคุม ดำเนินการทดสอบ สรุปผล และรายงานผลการดำเนินการ
 • มอบหมายงานที่ได้วิเคราะห์และออกแบบ ให้ Programmer นำไปพัฒนาระบบ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของทีมและหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

Tester

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี  สาขา วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์หรือการเขียนโปรแกรม
 • สามารถใช้งาน Database: SQL Server หรือ Oracle ได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ละทิ้งงาน
 • มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับที่ดี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
รายละเอียดงาน
 • Unit Testing
 • ScenarioTesting
 • ทดสอบ Software ที่ทาง Prgrammer ได้พัฒนา
 • ทำรายงานผลการทดสอบ
Contact

For any inquiries please email​

hr@riverplus.com

Tel: 02-835-3539

Close Menu
×

Cart